Price May Change without Notice
raw Raw

Lo Mein and Mai Fun


Plain Lo Mein or Mai Fun 7.25
Vegetable Lo Mein or Mai Fun 7.75
Pork Lo Mein or Mai Fun 8.75
Chicken Lo Mein or Mai Fun 8.75
Beef Lo Mein or Mai Fun 8.95
Shrimp Lo Mein or Mai Fun 8.95
House Special Lo Mein or Mai Fun 9.25
spicy Singapore Mai Fun 11.95